Provozní řád fitness centra

URAN GYM

1. Každý návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat

a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje

plný souhlas.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho

služby na základě uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného

ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3. Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití.

4. Fitness centrum je v provozu dle otevírací doby.

5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou

našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.).

Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness centrum žádnou zodpovědnost.

6. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra.

7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou

sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý

cvičenec musí mít ručník.

8. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na

strojích před působením potu. Po ukončení cvičeních provede případně ještě očištění koženky.

9. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno.

10. Při cvičení užívejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici

výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence nebo

obsluhy fitness centra.

11. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.

12. Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky,

kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo.

13. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí

jako batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny a recepce na vlastní riziko.

Provozovatel za tyto věci neodpovídá.

14. Ve fitness centru je zakázáno nošení sportovních tašek a batohů do prostoru posilovny.

15. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat v trezoru u obsluhy.

Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

16. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), nebo cvičebních pomůcek

je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra.

17. Přísný zákaz přemisťování posilovacích a cardio strojů!

18. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má

provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení

vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.

19. V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám

pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitness centra zakázán.

20. Do fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.

21. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu fitness centra, mohou

děti vstoupit do prostor fitness centra, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně nesou

PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele

způsobené pohybem dítěte.

22. Pro malé děti je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li

však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se samo volně

pohybovalo v prostoru posilovny, vylézalo nebo manipulovalo s posilovacím strojem nebo

hlukem či křikem rušilo ostatní návštěvníky fitness centra. Je přísně zakázáno dítě pokládat

na podložku v prostoru fitness centra. U velmi malých dětí (batolata), musí být dítě po celou

dobu umístěno v nosítku (např. vajíčko). V případě porušení pravidel bude klient z prostoru

fitness centra vykázán.

23. Pro děti a necvičící je vstup do prostoru fitness centra (posilovací část) přísně zakázán.

24. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 - ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny

povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá

plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat

a nenechat jej bez dozoru.

25. V prostorách fitness centra a celého URAN GYM je přísný zákaz užívání a prodej

anabolických látek!

26. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium

v tekutém stavu.

27. Platí zákaz konzumace jídel v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Pití odkládejte pouze

na vyhrazená místa na baru nebo odkládací stolek v prostoru posilovny.

28. Návštěvník přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči

všem ostatním přítomným.

29. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů

v souladu s poskytovanými službami.

30. Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu

majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie

jsou povinni neprodleně hlásit obsluze fitness centra.

31. Při zakoupení časové permanentky (měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční) lze čerpat pouze

jeden vstup denně. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu manažera fitness

lze povolit více vstupů za den.

32. Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor fitness centra řádně odhlásit a vrátit zámek a klíček

od šatní skříně.

33. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně

nebo dle potřeby..

34. Na cvičení s trenérem je potřeba se předem rezervovat. Neomluvené cvičení je

klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude příslušný vstup

odečten z permanentky. Rezervaci lze zrušit nejpozději 3 hodiny předem.

35. Prostor recepce, vstupu a fitness centra je monitorován kamerami z důvodu ochrany

hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup

pouze provozovatel.

37. Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu.

38. V prostorách fitness centra je zakázáno využívat vlastní trenéry a je zakázáno si vodit vlastní

klienty do prostor posilovny jako trenér.

39. Prostor posilovny je třeba opustit 5 minut před koncem provozní doby, prostory šaten pak

nejpozději 10 minut po zavírací době.

41. Klient nedodržující provozní řád může být z fitness centra vykázán. V opakovaných

případech bude s klientem ukončeno členství a zakázán vstup.